1306502238198 [Kancha kala’r khosha bata / plantain skin mash]

Plantain